DOPUSZCZALNE STĘŻENIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w lipcu 2020 r. wydała dwa nowe komunikaty

  • KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wskaźnikowe wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 10 szkodliwych czynników chemicznych: anilina, chlorometan, trimetyloamina, 2-fenylopropan (kumen), octan secbutylu, 4-aminotoluen, octan izobutylu, 3-metylobutan-1-ol (alkohol izoamylowy), octan nbutylu oraz trichlorek fosforylu.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1042

  • KOMUNIKAT XIIdotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Przypominamy, iż na początku 2020 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2020 poz. 197), które wdrożyło do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy(Dz. Urz. UE L 345, 27.12.2017, s. 87), wprowadzając do załącznika nr 1 w punkcie II. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pkt 6: Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą  w trakcie pracy”. 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043