KOMUNIKAT NR 5/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu publicznego w Rudłowie gm. Braniewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.) oraz na podstawie wyników badania wody pobranej dnia 27.04.200r. (Sprawozdanie z badania wody z dnia 30.04.2020r. nr L/OBW-9051.2/134/20020 oraz  nr L/OBW-9051.2/134/20020), stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Rudłowie gm. Braniewo

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętyh działań naprawczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr !C 9tabela 1) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).