Wstrzymanie biegu terminów na tzw. milczące załatwienie sprawy

W związku ze wstrzymaniem biegu terminów na tzw. milczące załatwienie sprawy wynikające z art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 374) Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Braniewie przekazuje stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.

Art. 56 ust. 2 Prawo Budowlane wskazuje, że niezajęcie stanowiska przez organ PIS w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag, niezbędnym jednakże jest czytanie go łącznie z art. 57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym inwestor jest zobowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, m.in. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 564 ww. ustawy.

W obecnym stanie prawnym zastosowanie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tzw. milczącej zgody, bez wydania stosownego zaświadczenia, jest działaniem bezskutecznym prawnie. Zgodnie bowiem z art. 15zzs ust. 8 ustawą COVID-19 , bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Z uwagi na powyższe w celu umożliwienia inwestorowi złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, istotnym byłoby, w miarę posiadanych możliwości, realizowanie zadań wynikających z art. 56 ustawy Prawo budowlane poprzez:

a) zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub

b) wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jednakże w przypadku gdyby, z uwagi na priorytetowy charakter inwestycji dla inwestora oraz konieczność realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadań wynikających z epidemii, nie była możliwa szczegółowa analiza dotycząca zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym, istotnym jest wskazanie w wydawanym zaświadczeniu, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w związku z przyjęciem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przyjęcie powyższego rozwiązania z jednej strony umożliwi inwestorowi spełnienie wymagań wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a z drugiej strony będzie sygnałem dla organów nadzoru budowlanego, konieczności dokonania bardziej wnikliwej analizy wniosku /zgłoszenia inwestora.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w realizacji zadań wynikających z art. 56 ustawy Prawo budowlane wskazujących działania inwestorów, które wpłynęłyby na usprawnienie postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wskazanym powyżej zakresie,  PPIS w Braniewie zwraca się z prośbą o zobowiązanie inwestorów/ poproszenie ich o:

1) przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw – także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

2) doręczanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.